1. Usluge ELEKTROLUX servis

Nudimo i vršimo slijedeće usluge:

 • prodaja i isporuka s montažom, spajanjem i puštanjem u rad elektro i strojarske opreme i proizvoda
 • ugovorna održavanja elektro i strojarske opreme i proizvoda
 • terenski servis s popravcima elektro i strojarske opreme i proizvoda
 • terenski servis s popravcima u jamstvenom i vanjamstvenom roku proizvoda za koje smo ovlašteni servis
 • distribuciju i prodaju rezervnih dijelova i potrošnog materijala

Cjenik servisnih usluga pogledajte na našoj web stranici Servis/Cjenici.

2. Opći opis rada servisa

 • Usluga servisa odnosi se na traženje i popravak mehaničkih, električnih, plinskih kvarova i kvarova elektronike i automatike.
  Nakon dolaska servisera na objekt, a prije početka obavljanja radova, korisnik dobiva na uvid detalje o cijeni usluge, potrebnom vremenu izvršenja te potrebnom ugradbenom materijalu.
 • Usluga servisa koja iznosi do 30% tržišne vrijednosti proizvoda, a koja ne prelaze vrijednost od 500kn (uključujući PDV) smatramo odobrenom od strane Kupca. Za sve ostale slučajeve, tražimo pismeno očitovanje po ponudi za popravak.
 • Na odluku kupca čeka se najviše 15 dana. Nakon isteka tog roka smatramo da je kupac odustao i više nismo dužni se pridržavati uvjeta, cijena i rokova iz dane ponude.
 • Nakon izvršenog popravka serviser ispunjava radni nalog s troškovima puta, utrošenog radnog vremena i utrošenog materijala ili dijelova.
 • Nakon potpisivanja radnog naloga jedan primjerak zadržava Korisnik, a jedan primjerak se zajedno s ispostavljenim računom s dospijećem plaćanja prema uvjetima plaćanja šalje Naručitelju (Kupcu).
 • Svaki proizvod je nakon servisa funkcionalno testiran sukladno preporukama proizvođača i tako predan na korištenje, što potpisom Korisnik prihvaća.
 • Svaki radni nalog servisa ima mjesto u koje Kupac može upisati primjedbe i nedostatke usluge servisa.
 • Sama usluga servisa “pregled proizvoda s detekcijom kvara” na proizvodu i izdavanje radnog naloga s naplatom ne znači i otklanjanje kvara.
 • Za slučaj kad Kupac odustaje od popravka, naplaćuju se putni i troškovi pregleda proizvoda prema stvarnom obračunu sati rada.
 • Za slučaj kad se pregledom rada i testiranjem proizvoda dođe do zaključka da je proizvod ispravan naplaćuju se putni i troškovi pregleda proizvoda prema stvarnom obračunu sati rada.
 • Za slučaj kad se pregledom rada i testiranjem proizvoda pokaže da se kvar ne može otkloniti ili nije isplativ, a kupac odluči kupiti novi proizvod tada se pregled s putnim troškovima odbija od cijene novog proizvoda.
 • Za slučaj kad Naručitelj odustane od servisa dužan je platiti putne troškove i dijagnozu kvara prema stvarno utrošenom vremenu.
 • Prilikom preuzimanja kupac je dužan napraviti kvalitativni i kvantitativni pregled i prijem proizvoda. U slučaju utvrđenih nedostataka, odnosno odstupanja od količine navedene u otpremnom dokumentu, te eventualnim fizičkim oštećenjima proizvoda, kupac će sačiniti zapisnik, te jedan primjerak dostaviti u roku od tri radna dana od primitka proizvoda na adresu tvrtke ELEKTROLUX TS d.o.o.
 • O skrivenim nedostacima robe Naručitelj je dužan obavijestiti nas bez odgađanja.
 • Prednost pri servisnoj intervenciji imaju kupci koji imaju ugovorno održavanje ili su naši kupci.
Prijava kvara proizvoda za servis

Kupac prijavljuje kvar proizvoda putem upitnika na web stranici Servisa, pisano putem pošte na našu adresu uz popratnu dokumentaciju, telefonom ili putem elektronske pošte (e-mail) na adresu servis@elektrolux.hr.
Kupac prijavom kvara i potvrdom termina servisa prihvaća i slaže se s svim općim uvjetima poslovanja servisa, kao i cjenikom usluga u slučaju da kvar ne pripada pravima prema jamstvenim uvjetima.

3. Opći uvjeti cjenika servisa

3.1 Opći uvjeti cjenika rada

 • Navedene cijene iskazane su u Kunama bez uračunatog PDV-a.
 • Cijena sata rada servisera je bazirana u ovisnosti o složenosti posla i kategoriji kupca (prema redoslijedu A, B, C, D).
 • Cijena sata rada vrijedi za jednog servisera, u slučaju dolaska više servisera za određeni posao cijena se množi s brojem servisera.
 • U slučaju zahtjeva za hitnom intervencijom (unutar istog radnog dana) cijene se uvećavaju za 30%.
 • Minimalna obračunska jedinica je 0,5 radna sata servisera.
 • Cjenik obuhvaća dolazak na lokaciju i dijagnozu kvara i ako je moguće s otklanjanjem kvara.
 • Cijene iz cjenika ne sadrže troškove ugradbenog materijala osim kod stavaka gdje je to izričito navedeno.
 • Cijene rezervnih dijelova se naplaćaju prema prodajnoj tržišnoj cijeni uvećano za manipulativne troškove i troškove prijevoza.
 • Za naknadno otklanjanje kvara, koji nije moguće riješiti odmah, izdaje se usmena ili pismena okvirna ponuda ili se naplaćuje prema utrošenom vremenu.
 • Ako radovi nisu specificirani u ovom cjeniku naplaćuju se prema stvarno utrošenom vremenu servisa.
 • Zadržavamo pravo promjene cijena bez predhodne najave.
 • Cijenik usluga važi od 01.01.2017.
 • Za veće projekte i usluge servisa ili druge tipove usluga preporučujemo da zatražite ponudu.
 • Cjenik servisnih usluga pogledajte na našoj web stranici u Servis/Cjenici.

3.2 Opći uvjeti cjenika putnih troškova

 • Prijeđeni put je udaljenost od mjesta polaska do mjesta rada i nazad.
 • Radni sat na putu se izračunava prema potrebnom vremenu za prosj. brzinu 60km/h.
 • Ako se servis obavlja na lokaciji kod više korisnika, onda se troškovi puta dijele, ali pojedinačno na minimalni iznos od 1/3 ukupnih putnih troškova.
 • U slučaju da je za Kupca povoljnije putni troškovi servisera se mogu obračunati kroz 1/2 dnevnice za više od 8 sati provedenih na terenu (vrijeme vožnje ulazi u obračun).
 • U slučaju da je za Kupca povoljnije putni troškovi servisera se mogu obračunati kroz 1 dnevnicu za više od 12 sati provedenih na terenu (vrijeme vožnje ulazi u obračun).
 • Troškovi prijevoza od strane treće osobe (avion, trajekt itd.) se dodatno naplaćuje kroz radni nalog, ili se ukalkuliraju u ponudi za usluge servisa, osim ako ako nije drukčije navedeno ili ugovoreno od strane tvrtke Elektrolux TS i Kupca.
 • Troškovi noćenja u hotelu po izboru servisera se dodatno naplaćuje kroz radni nalog, ili se ukalkuliraju u ponudi za usluge servisa, osim ako ako nije drukčije navedeno ili ugovoreno od strane tvrtke Elektrolux TS i Kupca.
 • U slučaju kad se radovi ne završe ili se nastavljaju tada se ponovni putni troškovi ne obračunavaju.
 • Ugovornim partnerima ne zaračunavamo putne troškove prema stvarnom cjeniku, već se taj trošak zasebno razmatra i dogovara.

3.3 Način plaćanja

Način plaćanja za sve usluge servisa se nalazi na našoj stranici u Djelatnosti/Način plaćanja.

3.4 Uvjeti plaćanja

 • Uvjeti i rokovi plaćanja su navedeni na ponudi ili računu.
 • U slučaju kašnjenja zadržavamo pravo zaračunavanja zakonske zatezne kamate.
 • Do podmirenja punog iznosa popravka prema izdanom računu za sve usluge servisa, oprema, dijelovi i materijal ostaju u vlasništvu tvrtke ELEKTROLUX TS d.o.o.

4. Opći uvjeti jamstva

4.1 Uvjeti jamstva za proizvode i usluge servisa i održavanja

4.1.1 Uvjeti jamstva za usluge servisa i održavanja
 • Za sve usluge servisa i održavanja vrijedi jamstvo u trajanju od 6 mjeseci, ako nije drugačije ugovoreno od strane tvrtke Elektrolux TS i Korisnika.
 • Za sve usluge servisa i održavanja (rad, dijelovi i materijal) vrijedi jamstvo od datuma puštanja u rad, ako nije drugačije ugovoreno od strane tvrtke Elektrolux TS i Korisnika.
 • Jamstvo ne vrijedi na reparirane ili neoriginalne dijelove ukoliko nije drugačije ugovoreno od strane tvrtke Elektrolux TS i Korisnika.
 • Jamstvo na uslugu servisa se odnosi samo na identičan kvar ili neispravnost istog poravljenog dijela proizvoda i ne obuhvaća funkcioniranje cijelog proizvoda.
 • Ukoliko se za vrijeme servisa ustanovi da je proizvod u potpunosti ispravan, naplaćuju se putni troškovi i pregled proizvoda prema cjeniku servisnih usluga.
 • Reklamacija na izvršene radove vrijedi samo uz uvjet da je račun podmiren u cijelosti i uz predočenje računa.
 • Jamstvo vrijedi od datuma radnog naloga za obavljenu uslugu, a ne od datuma računa.
 • Jamstvo na potrošni materijal (npr. baterijski ulošci, ulje, remeni,..) može biti različito od trajanja jamstva nausluge servisa i održavanja.
4.1.2 Uvjeti jamstva za proizvode u jamstvenom roku
 • Proizvođač kao davatelj jamstva jamči da je proizvod potpuno funkcionalan i spreman za redovito korištenje u svrhu kojoj je proizvod namijenjen.
  Važeći jamstveni list je originalni jamstveni list koji je uz proizvod priložio proizvođač ili distributer (uvoznik).
 • Ukoliko uz proizvod ne dolazi originalni jamstveni list proizvođača / distributera, priznaje se isključivo jamstveni list tvrtke ELEKTROLUX TS d.o.o.
 • Jamstveni list mora biti pravilno popunjen, potpisan i ovjeren pečatom od strane prodavatelja i od strane ovlaštene tvrtke Proizvođača za puštanje u rad u slučaju uvjeta za jamstvo.
 • Jamstvo počinje teći s datumom prodaje proizvoda Kupcu ili ako je navedeno datumom puštanja u rad koji ne može biti duži od 3 mjeseca od datuma prodaje.
  Datum prodaje u jamstvenom listu se smatra datum isporuke.
 • Valjanost jamstvenih prava se dokazuje se predočenjem računa kao i ovjerenog jamstvenog lista od strane Prodavatelja i upisom serijskog broja proizvoda od strane Prodavatelja.U jamstvenom periodu naši će serviseri o svom trošku popraviti ili zamijeniti neispravne rezervne dijelove uređaja za vrijeme trajanja
 • jamstva, a koji bi se takvima iskazali zbog greške u izradi uređaja, osim u slučaja kada se prilikom pregleda i dijagnoze kvara ustanovi da je kvar izazvan zbog razloga iz točke 5.6.
 • Za proizvod koji je prodan, ili i montiran s spajanjem, a za koji tvrtka ELEKTROLUX TS d.o.o. nije ovlašteni servis, jamstvo vrijedi prema jamstvenim uvjetima Proizvođača ili mogućem uvjetu jamstva da puštanje u rad izvrši i ovjeri ovlaštena tvrtka od strane Proizvođača, osim ako ako nije drukčije navedeno ili ugovoreno od strane tvrtke Elektrolux TS i Kupca.
 • Tvrtka ELEKTROLUX TS d.o.o. će izvršiti izdavanje računa i ovjeru jamstvenog lista kao prodavač s datumom prodaje i upisa serijskog broja proizvoda.
 • U slučaju kvara proizvoda koji je prodan, u jamstvenom periodu tvrtka ELEKTROLUX TS d.o.o. će obavijestiti Proizvođača i izvršiti uslugu servisa s pregledom i dijagnozom kvara kako bi se potrudilo otkloniti kvar u što kraćem roku bez da se povrijede uvjeti jamstva Proizvođača.
 • U slučaju nemogućnosti otklanjanja kvara u ime Kupca proizvoda biti će organizirana komunikacija i tehnička podrška prema ovlaštenom servisu. Sve naknadne procedure i komunikacija će se vršiti direktno na relaciji Kupac – Ovlašteni servis.
 • Za proizvod koji je prodan, ili i montiran s spajanjem, a za koji tvrtka ELEKTROLUX TS d.o.o. je ovlašteni servis, jamstvo vrijedi prema jamstvenim uvjetima Proizvođača ili mogućem uvjetu jamstva da puštanje u rad izvrši i ovjeri tvrtka ELEKTROLUX TS d.o.o. ili ovlaštena tvrtka od strane Proizvođača, osim ako ako nije drukčije navedeno ili ugovoreno od strane tvrtke Elektrolux TS i Kupca.
 • Tvrtka ELEKTROLUX TS d.o.o. će izvršiti izdavanje računa i ovjeru jamstvenog lista kao prodavač s datumom prodaje i upisa serijskog broja proizvoda, a u slučaju uvjeta iz jamstva Proizvođača za puštanjem u rad kao ovlašteni serviser s datumom puštanja u rad proizvoda.
 • U slučaju kvara proizvoda koji je prodan, u jamstvenom periodu tvrtka ELEKTROLUX TS d.o.o. će obavijestiti Proizvođača i izvršiti uslugu servisa pridržavajući se uvjeta jamstva za proizvode u jamstvenom roku čiji smo ovlašteni servis ili uvoznik.
 • Za proizvod koji nijje prodan od strane tvrtke ELEKTROLUX TS d.o.o. ovi uvjeti jamstva ne vrijede, već se tvrtka ELEKTROLUX TS d.o.o. može pojaviti samostalno samo u slučaju kvara ili puštanja u rad kao ovlašteni predstavnik – serviser Proizvođača i tada vrijede jamstveni uvjeti Proizvođača.
 • Za proizvod koji je samo montiran i spojen od strane tvrtke ELEKTROLUX TS d.o.o. ovi uvjeti jamstva ne vrijede, već vrijede samo uvjeti jamstva za servis i održavanje.
 • Proizvod kojem je po našoj evidenciji jamstvo isteklo, a nije priložen račun i jamstveni list kojim bi se dokazalo suprotno, popravit će se isključivo o trošku Kupca.
 • Jamstvo ne vrijedi ako je uvjet za jamstvo bilo puštanje u rad proizvoda, a izvršila ga je neovlaštena tvrtka od strane Proizvođača.
 • Jamstvo na potrošni materijal (npr. baterijski ulošci, ulje, remeni,..) može biti različito od trajanja jamstva na uređaj.

4.2 Uvjeti jamstva za usluge prodaje rezervnih dijelova

 • Za sve rezervne dijelove koji su samo prodani bez korištenja naših usluga servisa i održavanja s puštanjem u rad, tvrtka ELEKTROLUX TS d.o.o. ne daje jamstvo, osim ako ako nije drukčije navedeno ili ugovoreno od strane tvrtke Elektrolux TS i Kupca.
 • Jamstvo za rezervne dijelove se daje samo ako su rezervni dijelovi upotrebljeni prilikom korištenja naših usluga servisa i održavanja i tada vrijedi jamstvo prema točki 5.2.

4.3 Zamjena proizvoda unutar jamstvenog roka

Zamjena kompletnog proizvoda se vrši isključivo unutar jamstvenog roka, u slučaju kada:

 • su ispunjeni zakonski uvjeti prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača
  je zamjena kompletnog proizvoda standardna servisna procedura za taj proizvod prema uvjetima Proizvođača
 • Proizvod za koji je tvrtka ELEKTROLUX TS d.o.o. ovlašteni servis, a kod kojeg popravak kvara nije moguć unutar jamstvenog roka, zamijenu neispravnog djela novim ili povrat novca prema uvjetima propisanim u Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača je u obvezi Proizvođača.

Vremenski period u kojem Proizvođač ili njegov predstavnik u RH osigurava rezervne dijelove na području RH izvan jamstvenog roka je određen prema općim uvjetima poslovanja i poslovnoj politici svakog Proizvođača zasebno.

Proizvod za koji je tvrtka ELEKTROLUX TS d.o.o. ovlašteni servis, a kod kojeg popravak kvara traje duže od uvjeta propisanih u Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača istom smo ovlašteni produžiti jamstveni rok prema uvjetima Proizvođača.

Neispravnost potrošnog materijala (baterijski ulošci,…) ne smatra se razlogom za zamjenu proizvoda.

4.4 Prestanak prava na jamstvo proizvoda ili za usluge servisa

4.4.1 Jamstvo na proizvod, dijelove ili usluge servisa

Tvrtka ELEKTROLUX TS d.o.o. se ne obvezuje preuzeti odgovornost i jamstvo, te zadržava pravo odbiti popravak uređaja prema jamstvenim pravima ukoliko prilikom pregleda i dijagnoze kvara ustanovi da je kvar izazvan u slijedećim situacijama:

 • nepridržavanje plana održavanja i servisa kako ga je propisao Proizvođač
 • ne postupanje u skladu s uputama za uporabu proizvoda
 • nestručno ili nepažljivo rukovanje proizvodom
 • nepravilno održavanje od strane Kupca
 • nepravilna ili nestručna montaža i spajanje proizvoda ili rezervnog dijela
 • kvar zbog ugradnje neoriginalnih dijelova
 • montaža i spajanje proizvoda ili rezervnog dijela od strane neovlaštene osobe Proizvođača
 • puštanje u rad proizvoda od strane neovlaštene tvrtke Proizvođača
 • popravka od strane neovlaštene osobe Proizvođača
 • uporabe neodgovarajućeg potrošnog materijala
 • kvar tijekom nepravilnog transporta nakon isporuke proizvoda
 • korištenje proizvoda u namjene za koje nisu predviđeni
 • kvar zbog mehaničkih oštećenja (udarac, lom, pad,…)
 • kvar zbog više sile (udar groma, oscilacije napona mreža, prenapon…)
 • Ukoliko se za vrijeme servisa ustanovi da je proizvod u potpunosti ispravan, naplaćuju se putni troškovi i pregled proizvoda prema cjeniku servisnih usluga.
4.4.2 Odgovornost za usluge servisa

Tvrtka ELEKTROLUX TS d.o.o. se ne obvezuje preuzeti odgovornost i jamstvo, te zadržava pravo odbiti popravak uređaja prema jamstvenim pravima ukoliko prilikom pregleda i dijagnoze kvara ustanovi da je kvar izazvan u slijedećim situacijama:

 • ako je kvar uzrokovan slučajevima iz točke 4.4.1
 • ako se nakon usluge servisa pojavljuje novi kvar na drugim dijelovima proizvoda, a da nije uvjetovan popravljenim dijelovima ili izvršenom uslugom servisa
 • ako Kupac želi i zahtjeva djelomičnu uslugu servisa za popravak proizvoda, a ne svih radnji iz usluga servisa koja su potrebna za potpuno otklanjanje kvara
 • ako se Kupac i dalje ne pridržava uputa o korištenju od strane Proizvođača
 • Ukoliko se za vrijeme servisa ustanovi da je proizvod u potpunosti ispravan, naplaćuju se putni troškovi i pregled proizvoda prema cjeniku servisnih usluga.

5. Zaštita osobnih podataka

 • Osobni podaci kupaca pribavljeni korištenjem naših usluga zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
 • Osobni podaci Kupaca biti će upotrjebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koji su predmet ovih općih uvjeta.
 • Osobni podaci mogu biti upotrjebljeni i za informiranje Kupaca o ponudama proizvoda i druge slične komunikacije.
 • Svi se podaci o korisnicima i Kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
 • Kupac je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja.
 • Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe.
 • Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac dostavi.

6. Prigovori kupaca

 • Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ELEKTROLUX TS d.o.o. omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore (nepridržavanje rokova, reklamacije,…) upute pismeno na adresu Pod Vidilicom 2, 22000 Šibenik, ili email-om na adresu info@elektrolux.hr nakon čega će biti proslijeđen odgovornom voditelju na analizu te ćemo Vam se javiti e-mailom ili telefonom kako bi što prije riješili Vaš prigovor.
 • Nadležan sud, u slučaju spora pred sudom, je sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

7. Ostalo

 • Kupac je jasno i unaprijed upoznat s našim uvjetima poslovanja na našoj web stranici, ponudi ili usmeno na upit, te smatramo da je suglasan s svim uvjetima poslovanja servisa i cijenama servisa prema važećem cjeniku.
 • Kupac prijavom kvara i potvrdom termina servisa prihvaća i slaže se s svim općim uvjetima poslovanja servisa, kao i cjenikom usluga u slučaju da kvar ne pripada pravima prema jamstvenim uvjetima.

Opći uvjeti poslovanja servisa su objavljeni na web stranici Servis/Opći uvjeti servisa.

Opći uvjeti se mogu mjenjati bez prethodne najave.

8. Osnovni podaci

ELEKTROLUX TS d.o.o.

Sjedište registracije:

Pod Vidilicom 2
22000 Šibenik

Adresa servisa:

Ul. Ivana Meštrovića 13
22000 Šibenik
OIB: 63987374262
Tel: 022/215-400
Tel/Fax: 022/217-434
www.elektrolux.hr
e-mail: info@elektrolux.hr
e-mail: servis@elektrolux.hr

9. Brze informacije

prijava kvara i reklamacije:

Adresa servisa:
Web: www.elektrolux.hr/Servis
Tel: 022/215-400
Tel/Fax: 022/217-434
e-mail: info@elektrolux.hr
e-mail: servis@elektrolux.hr

Opći uvjeti poslovanja

Web: www.elektrolux.hr/Servis/Opći uvjeti servisa

Cjenik servisa

Web: www.elektrolux.hr/Servis/Cjenici

Način plaćanja

Web: www.elektrolux.hr/Djelatnosti/Način plaćanja

Referentni projekti

Na ovim poslovima smo dali najbolju vrijednost za najbolju cijenu, vjerujemo da možemo i kod Vas

Zašto ELEKTROLUX?

 • STABILNOST – tradicija i odgovornost duga 30 godina na jednom mjestu je i VAŠA STABILNOST
 • VELIČINA – jedinstvenost i cjelovitost na jednom mjestu je i VAŠA VELIČINA
 • PREDNOST – multifunkcionalnost na jednom mjestu je i VAŠA PREDNOST
 • VRIJEDNOST – obrazovanje i stručnost na jednom mjestu je i VAŠA VRIJEDNOST
 • SIGURNOST – servis na jednom mjestu je i VAŠA SIGURNOST
 • SNAGA – Velik na jednom mjestu je i VAŠA SNAGA

Prijavi se na Newsletter

U potrazi ste za kvalitetnim rješenjima za svoj novi projekt?

ELEKTROLUX GRAĐENJE d.o.o.

Šibenik

ELEKTROLUX TRGOVINA I SERVIS d.o.o.

Šibenik

Što su prednosti s ELEKTROLUX-om?

Strategije koje štede novac, vrijeme i energiju

 • Jedna točka odgovornosti
 • Jedna točka upravljanja i organizacije
 • Osoblje fakultetski i specijalistički obrazovano
 • 30 godina iskustva u ovim djelatnostima
 • Samo jedan telefon za sve
 • Samo jedan jamstveni list za sve
 • Full-service na jednom mjestu
 • Care+ dodatno jamstvo
 • 24/7 Asistencija
Što dobivate?

Za svako područje pružamo usluge:

 • projektiranje
 • prodaja
 • izvođenje
 • održavanje
 • servis
 • 24/7 hitne intervencije
 • Care+ (dodatno jamstvo)
 • Ul. Ivana Meštrovića 13
  22000 Šibenik

 • 022/215-400

 • 091/215-4003

 • 022/217-434

 • info@elektrolux.hr